Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden G&A Versie 2024.1
(Dubbelgaaf is een handelsnaam van G&A)

1. Definities

  1. Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door G&A van de inhoud van de Overeenkomst.
  2. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde G&A of Opdrachtgever.
  3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  4. Fouten: het in wezenlijke mate niet voldoen van de betreffende dienst (bijvoorbeeld programmatuur) aan de door G&A schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de

dienst of programmatuur. Indien en voor zover de dienst geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, gaat het om de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Er is alleen sprake van een Fout indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze reproduceerbaar is.

5. G&A: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder (maar niet uitsluitend) de vennootschap onder firma G&A Presentations, zaakdoende te Rouveen (KvK-nummer: 05058923).
6. Herroepingsrecht: de wettelijke mogelijkheid voor een Consument om een Overeenkomst zonder opgave van redenen onder bepaalde voorwaarden te ontbinden, waarvoor onder meer wordt verwezen naar artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek.
7. Opdrachtgever: iedere partij die met G&A een overeenkomst sluit met betrekking tot koop, opdracht of anderszins of zich daarop oriënteert (een potentiële klant valt hier dus ook onder).
8. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen G&A en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen G&A en Opdrachtgever.
  2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
  3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien en voor zover G&A zaken, diensten of programmatuur van een Derde aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, een (sub)licentie daarvoor afgeeft of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die

zaken, diensten en programmatuur tevens de voorwaarden (zoals – maar niet uitsluitend – licentievoorwaarden en verkoopvoorwaarden) van desbetreffende Derde in de verhouding tussen G&A en Opdrachtgever. Indien de desbetreffende voorwaarden strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die G&A stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de desbetreffende Derde. Indien de desbetreffende voorwaarden aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die G&A stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de desbetreffende Derde. De betreffende voorwaarden zijn te raadplegen op de website van G&A.

5. In deze voorwaarden zijn algemene artikelen opgenomen (bijvoorbeeld het volgende artikel) en artikelen die gelden in specifieke gevallen (bijvoorbeeld over Software as a Service). De algemene artikelen zijn in alle gevallen van toepassing (ook in het geval een specifiek onderwerp als Software as a Service, onderwerp is van de Overeenkomst). In het geval van tegenstrijdigheid tussen een specifiek artikel en een algemeen artikel, gaat het specifieke artikel voor.

3. Offertes, totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door G&A uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door G&A worden herroepen.
2. Een overeenkomst tussen G&A en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, G&A een e-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van G&A dan wel wanneer G&A (of een Derde namens G&A) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van G&A.
4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door G&A worden overschreden, hetgeen geen tekortkoming aan de zijde van G&A met zich meebrengt.
5. Alle door G&A uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan G&A ter beschikking is gesteld. Alle door G&A uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn beperkt tot datgene wat G&A in haar aanbieding of offerte heeft vermeld. Indien bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) Opdrachtgever documenten aan G&A verschaft (zoals een offerteverzoek) op basis waarvan G&A een aanbieding of offerte verstuurt, betekent dit niet dat al hetgeen in die documenten (bijvoorbeeld offerteverzoek) is opgenomen ook verwerkt is in het aanbod of de offerte van G&A. Opdrachtgever dient zelf te controleren of datgene wat G&A aanbiedt/offreert, overeenkomt met Opdrachtgevers wensen. Indien in voorgenoemde documenten onderdelen staan die niet expliciet staan vermeld in de offerte/aanbieding van G&A, dient Opdrachtgever uit eigen initiatief G&A te verzoeken daarvoor een aparte offerte af te geven.
6. Informatie die G&A openbaart of specifiek aan Opdrachtgever verschaft, bijvoorbeeld via de website, in een offerte of mondeling tijdens een gesprek, kan fouten bevatten, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) een onjuiste prijsweergave. G&A is te allen tijde gerechtigd dergelijke fouten (met terugwerkende kracht) te herstellen. G&A kan niet gehouden worden aan dergelijke foutieve informatie.

4. Uitgangspunten Overeenkomst

1. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij G&A, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door G&A ook binnen deze termijn uitblijft.
3. Opdrachtgever dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, aan G&A tijdig beschikbaar te stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan G&A verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
4. Indien G&A gegevens nodig heeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan G&A ter beschikking heeft gesteld.
5. G&A heeft het recht Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
6. Het staat G&A vrij binnen de kaders van de verplichtingen in de Overeenkomst de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. G&A heeft daardoor ook (maar niet uitsluitend) het recht te bepalen op welke momenten zij haar personeel of de door haar ingeschakelde Derden inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat werkzaamheden op een bepaalde dag niet in één keer op die dag kunnen worden afgerond en later moeten worden afgerond. Opdrachtgever dient daar rekening mee te houden en daaraan alle medewerking te verlenen.
7. Indien zaken door G&A worden geleverd, worden de zaken af fabriek geleverd (Ex Works (EXW) zoals omschreven in Incoterms 2020) vanuit de winkel in Rouveen. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat G&A deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.
8. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid van dit artikel kunnen G&A en Opdrachtgever overeenkomen dat G&A voor het transport zorgt. Indien is overeengekomen dat G&A zorg draagt voor transport, dient het afleveradres per bestelbus tot aan de deur van het afleveradres bereikbaar te zijn. Levering geschiedt in zo’n geval tot aan de drempel op de begane grond. Voor transport vanaf de drempel op de begane grond en verdere opslag dient Opdrachtgever zelf (voor eigen rekening en risico) zorg te dragen.
9. Indien is overeengekomen dat G&A zorg draagt voor transport zal Opdrachtgever aan G&A alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren. Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op de Opdrachtgever.
10. Indien zaken door overmacht of door verzuim van Opdrachtgever in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is G&A gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen zonder dat Opdrachtgever een recht op opschorting van betaling toekomt. Alle kosten die daaruit voortvloeien komen voor rekening van Opdrachtgever.
11. Indien Opdrachtgever haar afnameplicht verzuimt na te komen is G&A gerechtigd de zaken na ommekomst van een termijn van 2 weken nadat de zaken afgenomen hadden moeten worden namens Opdrachtgever te verkopen tegen een door G&A te bepalen redelijke prijs. G&A is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op Opdrachtgever, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding. Alle kosten die uit het voorgaande voortvloeien komen voor rekening van Opdrachtgever.
12. Het verlies van of schade aan de zaken nadat het risico is overgegaan op Opdrachtgever, ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting de prijs te betalen, tenzij het verlies of de schade volledig te wijten is aan een opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van G&A of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
13. Opdrachtgever zal te allen tijde eventuele instructies van G&A met betrekking tot opslag van de door G&A geleverde zaken opvolgen. Opdrachtgever dient daarvoor onder meer regelmatig de website van G&A te raadplegen.
14. Het is Opdrachtgever niet toegestaan en niet mogelijk de Overeenkomst en/of rechten en plichten/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een Derde of te bezwaren (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – met een pandrecht) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G&A. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 lid 2 BW.

5. Uitvoeren van werkzaamheden door G&A en verantwoordelijkheden Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat G&A tijdig en onbelemmerd haar werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat G&A of de door haar ingeschakelde Derde(n), zodra zij op het terrein of in het gebouw zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten. De werkzaamheden (inclusief het laden en lossen van materiaal e.d.) dienen op de tijden en dagen te kunnen worden uitgevoerd die voor G&A die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden tijdig en goed te kunnen afronden en in ieder geval op werkdagen tussen 8:00 uur en 17:00 uur.
2. Indien Opdrachtgever enige verplichting tegenover G&A niet nakomt en G&A daardoor te maken krijgt met stagnatie, wachturen of extra kosten (van haar of door haar ingeschakelde Derden), komen deze schade en kosten te allen tijde volledig voor rekening van Opdrachtgever (waarbij de schade minimaal de uren maal het gebruikelijke uurtarief van G&A en door haar inschakelde Derden bedraagt).
3. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat G&A en de door G&A ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over:
a. alle relevante gegevens met betrekking tot de werkzaamheden;
b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen) en medewerking van betrokken personen (zoals personeel van Opdrachtgever);
c. toegang tot het gebouw c.q. het terrein waarin c.q. waarop de werkzaamheden moet worden uitgevoerd;
d. toegang tot het netwerk en de zaken waar de werkzaamheden betrekking op hebben evenals de gegevens en zaken die daarvoor nodig zijn (zoals toegangspasjes, inlogcodes, wachtwoorden, etc.);
e. voldoende gelegenheid voor aanvoer, beveiligde opslag en afvoer van materialen en hulpmiddelen (zoals gereedschappen).
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat uit te voeren werkzaamheden of leveringen welke niet tot de prestaties van G&A behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de levering van zaken en/ of uitvoering van de werkzaamheden door G&A geen vertraging ondervinden.
5. Voor de door G&A voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde zaken, materialen, gereedschappen en andere zaken draagt Opdrachtgever het risico, vanaf het moment waarop deze zaken op het werkterrein c.q. in het gebouw zijn aangevoerd.
6. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende vrije parkeerplaatsen waar G&A gebruik van kan maken. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever dient alle instructies en aanwijzingen van G&A en de door G&A ingeschakelde Derden tijdig en juist op te volgen (zowel de instructies en aanwijzingen in deze voorwaarden als die op website van G&A staan vermeld evenals die op andere wijze aan Opdrachtgever worden bekend gemaakt). Opdrachtgever dient daarvoor onder meer regelmatig de website van G&A te raadplegen. De door of namens G&A meest recente gegeven aanwijzingen of instructies zijn leidend (ook indien die afwijken van eerdere aanwijzingen of instructies).

Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden G&A Versie 2024.1
(Dubbelgaaf is een handelsnaam van G&A)

8. De termijn van uitvoering van werkzaamheden wordt verlengd met de periode waarin welke Opdrachtgever niet voldoet aan enige verbintenis tegenover G&A.
9. G&A zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
10. Bestaat Opdrachtgever uit meerdere personen, dan is elk van die personen hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.
11. Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is Opdrachtgever niet gerechtigd door G&A aangeboden diensten (zoals SaaS-diensten en hosting van websites en domeinnamen), zaken (zoals hardware en infrastructuur) en programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G&A. G&A is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever draagt het volle risico van alle door of in opdracht van Opdrachtgever door Derden – al dan niet met toestemming van G&A – aangebrachte wijzigingen. Eventuele herstelverplichtingen vervallen indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van G&A wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen.
12. G&A kan aangeboden diensten (zoals SaaS-diensten, websites en domeinnamen), zaken (zoals hardware en infrastructuur) en programmatuur tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud, oplossen van storingen, updates, etc.
13. G&A staat er niet voor in dat aangeboden diensten (zoals SaaS-diensten, websites en domeinnamen), zaken (zoals hardware en infrastructuur) en programmatuur in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving dan wel tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in wet -en regelgeving. Opdrachtgever is er zelf voor verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de afgenomen diensten, zaken en programmatuur voldoen en worden gebruikt in overeenstemming met wet -en regelgeving. Zo kan G&A bijvoorbeeld niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat niet alle informatie op of de inrichting van een door G&A gebouwde webshop overeenstemt met de regels voor webshops.
14. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door G&A, kunnen data/gegevens verloren gaan of beschadigd raken. Dit levert geen tekortkoming aan de zijde van G&A op. G&A is in geen geval gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane data/gegevens.

6. Back-up

1. Opdrachtgever is te allen tijde zelf voor eigen rekening ervoor verantwoordelijk dat van alle gegevens en programmatuur een back-up wordt gemaakt. Dit is niet de verantwoordelijkheid of de taak van G&A, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zo dient Opdrachtgever bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat er een complete back-up is gemaakt van (de programmatuur en data van) een laptop, voordat deze ter reparatie wordt aangeboden. En zo dient Opdrachtgever in het geval G&A het systeembeheer uitvoert bij Opdrachtgever, zelf zorg te dragen voor back-ups.
2. Indien Opdrachtgever en G&A wel overeenkomen dat G&A wel een of meerdere back-ups dient uit te voeren, gelden de volgende bepalingen in dit artikel.

3. Indien G&A een back-up uitvoert, kan dit tot gevolg hebben dat aanspraken tegenover Derden (zoals fabrieksgarantie) komt te vervallen. Opdrachtgever is zich bewust van dit risico, accepteert de gevolgen daarvan en zal G&A daarvoor niet verantwoordelijk houden of aansprakelijk stellen.
4. Indien Opdrachtgever en G&A overeenkomen dat G&A een back-up dient uit te voeren, geldt dat G&A in beginsel eenmalig een back-up uitvoert. Indien Opdrachtgever en G&A overeenkomen dat G&A periodiek een back-up dient uit te voeren, geldt dat G&A ervoor zorgt draagt dat er automatisch regelmatig een back-up wordt gemaakt en dat G&A dit proces in beginsel eenmaal per maand controleert. Dit betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
5. Het kan zijn dat niet van alle gegevens een back-up wordt gemaakt. Dit kan allerlei oorzaken hebben en hoeft lang niet altijd een fout van G&A te zijn. In alle gevallen geldt dat Opdrachtgever zelf (indien Opdrachtgever dit wenst) dient te controleren of van alle gegevens een back-up is gemaakt. Indien Opdrachtgever meer zekerheid op dit punt wenst, dient Opdrachtgever hiertoe afzonderlijk afspraken te maken met G&A. G&A zal hiervoor extra handelingen moeten uitvoeren, waarvoor G&A extra kosten in rekening zal brengen.
6. Indien Opdrachtgever met G&A geen afspraken heeft gemaakt over de bewaartermijn, zal G&A de back-up bewaren gedurende een bij G&A gebruikelijke termijn van maximaal drie maanden.
7. G&A zal de back-up als goed huisvader bewaren.
8. Opdrachtgever blijft in alle gevallen zelf voor eigen rekening verantwoordelijk voor nakoming van alle administratie- en bewaarverplichtingen.

7. Beveiliging en vertrouwelijkheid

1. Indien G&A gehouden is tot het voorzien in een vorm van beveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan hetgeen partijen daar schriftelijk over zijn overeengekomen. G&A staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een expliciet omschreven wijze van beveiliging tussen partijen ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan G&A bekende aard, omvang en context van hetgeen beveiligd moet worden, de doeleinden en het normale gebruik van de betreffende zaken en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.

2. Opdrachtgever zal vertrouwelijk omgaan met verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten en andere beveiligingsmiddelen. Deze zullen door Opdrachtgever slechts aan bevoegde personen kenbaar worden gemaakt. G&A is gerechtigd toegewezen toegangs- en identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Opdrachtgever is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.
3. G&A heeft het recht beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien G&A dit nuttig en/of noodzakelijk acht.

4. Opdrachtgever blijft, ook in het geval G&A voorziet in een vorm van beveiliging, ervoor verantwoordelijk voor eigen rekening en risico zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen.

8. Bruikleen en huur

1. De Overeenkomst kan (mede) inhouden dat aan Opdrachtgever zaken worden verhuurd of in bruikleen worden gegeven. In dit artikel wordt voor beide situaties voor het gemak gesproken van ‘het gehuurde’, ‘huur’ en vergelijkbare aanduidingen (hetgeen dus ook van toepassing is op in bruikleen gegeven zaken, bruikleen, etc.).
2. De kosten van transport, montage en demontage, eventuele schade ten gevolge van demontage, onderhoud en herstel komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig zijn bestemming. Opdrachtgever dient bekend te zijn met het verantwoord en veilig gebruik van het gehuurde, daar zelf het nodige onderzoek naar te doen en het gehuurde veilig, verantwoord en overeenstemming met de wet- en regelgeving te gebruiken. Zo dient Opdrachtgever de nodige maatregelen te nemen om het gehuurde te beschermen tegen weersomstandigheden.
4. De duur van de huur is gelijk aan de duur van de Overeenkomst, tenzij een andere duur is afgesproken of anderszins redelijkerwijs voortvloeit uit de afspraken/feiten en omstandigheden. Indien het gehuurde niet aan het einde van de huurtermijn dan wel te laat in gereinigde en goede staat aan G&A wordt geretourneerd, levert dit altijd een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever op. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van G&A daaruit voortvloeiend. Dat betekent onder meer dat Opdrachtgever altijd volledig aansprakelijk is voor schade als gevolg van diefstal en vermissing. Bij de berekening van de schade wordt steeds gerekend met de nieuwwaarde.

5. Opdrachtgever dient de zaken (inclusief de losse accessoires) gereinigd en in goede staat te retourneren. Bestanden of gegevens die zijn toegevoegd aan apparatuur door Opdrachtgever, dienen voorafgaand aan retour door Opdrachtgever te worden verwijderd. Extra arbeidstijd en aanvullende kosten verschuldigd door het niet of onvoldoende reinigen of opschonen van het gehuurde wordt in rekening gebracht bij Opdrachtgever, waarbij deze kosten minimaal worden begroot op € 50.
6. Opdrachtgever verplicht zich ertoe G&A te allen tijde toegang tot de locatie waar het gehuurde zich bevindt te verschaffen. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan Derden is niet toegestaan.

7. Opdrachtgever dient het gehuurde direct nadat het gehuurde aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld (en voordat het in gebruik wordt genomen), te controleren op gebreken en of alles aanwezig is.
8. Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, indien Opdrachtgever niet direct na de controle als bedoeld in het vorige lid heeft geklaagd bij G&A.
9. Schade aan het gehuurde dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan G&A te worden gemeld.
10. In geval van storingen, diefstal, vermissing of andere ongebruikelijke gebeurtenissen, is Opdrachtgever verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking per e-mail aan G&A te melden. Verder dient Opdrachtgever op eerste verzoek van G&A daarvan aangifte te doen en voorts direct een (kopie van het) proces-verbaal van de aangifte aan G&A te overleggen.

9. Hosting (websites, data e.d.) en domeinnamen

1. Indien G&A diensten voor Opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een Derde, dient Opdrachtgever de regels en werkwijze van de betrokken organisaties in aanmerking te nemen. G&A staat er niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste domeinnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend. G&A aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door Opdrachtgever beoogde resultaten. Voor diensten die zien op domeinnamen is Opdrachtgever de overeengekomen tarieven verschuldigd dan wel, bij gebreke daarvan, bij G&A gebruikelijke tarieven.

2. Bij terbeschikkingstelling van schijfruimte gaat het niet om een uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien G&A schijfruimte van apparatuur ter beschikking zal stellen aan Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt.
3. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de aangegeven of overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door Opdrachtgever niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal G&A een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
4. Opdrachtgever is er zelf en voor eigen rekening verantwoordelijk voor:
a. de (hulp)programmatuur te installeren, in te richten, etc. en zo nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aan te passen en door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit te realiseren;
b. het uitvoeren van dataconversie;
c. het beheer (waaronder controle van de instellingen), het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de hostingdienst worden ingezet;
d. het realiseren van back-up-, uitwijk- en recoverydiensten.
Het voorgaande wordt alleen door G&A uitgevoerd, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dergelijke diensten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
5. G&A kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen, onder meer voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. G&A zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan nodig en indien redelijkerwijs mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

10. Software as a Service (SaaS)

1. Dit artikel is van toepassing in het geval G&A Software as a Service (SaaS) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Onder SaaS wordt hier begrepen het door G&A op afstand beschikbaar stellen en beschikbaar houden van functionaliteit aan Opdrachtgever via internet of een ander datanetwerk zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager of download met de desbetreffende onderliggende programmatuur ter beschikking wordt gesteld.
2. G&A staat er niet voor in dat de SaaS-dienst foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. G&A zal zich er voor inspannen Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het een SaaS- dienst betreft die door G&A zelf is ontwikkeld. G&A kan in voorkomend geval herstel van de Fouten uitstellen totdat een nieuwe versie van de SaaS-dienst in gebruik wordt genomen. G&A staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door G&A is ontwikkeld, zullen worden verholpen. G&A is gerechtigd tijdelijke oplossingen (zoals programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur) aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld, kan G&A volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan Opdrachtgever in rekening brengen.

Pagina 2 van 6

Algemene voorwaarden G&A Versie 2024.1
(Dubbelgaaf is een handelsnaam van G&A)

3. G&A is gerechtigd voor rekening van Opdrachtgever wijzigingen aan te brengen in de inhoud en omvang van de SaaS-dienst. G&A is niet verplicht specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de SaaS-dienst te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
4. Indien G&A in opdracht van Opdrachtgever de SaaS-dienst verder door zal ontwikkelen, komen deze werkzaamheden volledig voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. G&A is gerechtigd de (ten behoeve van Opdrachtgever) (door)ontwikkelde SaaS-dienst ook voor zichzelf en/of Derden te gebruiken en (verder) te exploiteren.

5. Uitsluitend Opdrachtgever mag gebruikmaken van de SaaS-dienst. Opdrachtgever mag de SaaS-dienst niet ter beschikking stellen aan Derden.
6. G&A is niet gehouden een fysieke drager of download te verstrekken van de onderliggende programmatuur.
7. Opdrachtgever zal de SaaS-dienst zelf (zo nodig) nader inrichten, configureren, parametriseren, tunen, eventuele data converteren en uploaden en de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Ter beschikking stellen programmatuur

1. Dit artikel is van toepassing in de situaties waarin G&A programmatuur anders dan op basis van een SaaS-dienst voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.
2. Opdrachtgever verkrijgt op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen programmatuur en de overeengekomen gebruikersdocumentatie ter beschikking gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor eigen gebruik. Het gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. Opdrachtgever mag de programmatuur uitsluitend voor zichzelf gebruiken en alleen voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van Derden, bijvoorbeeld in het kader van SaaS of ‘outsourcing’.
3. G&A is in geen geval verplicht meer dan de zogeheten objectcode van de programmatuur voor gebruik ter beschikking te stellen en het gebruiksrecht van Opdrachtgever strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
4. Opdrachtgever mag de programmatuur niet eerder in gebruik nemen dan nadat Opdrachtgever bij G&A, diens leverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. G&A heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen. Opdrachtgever zal technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, in geen geval (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
5. Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van G&A eventuele Fouten te herstellen (zoals elders in deze voorwaarden omschreven).
Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.
6. Werkzaamheden voor onderhoud aan de apparatuur of ondersteuning bij het installeren, gebruik, etc. komen geheel voor rekening van Opdrachtgever en zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7. G&A zal zich naar beste vermogen inspannen Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering zijn gemeld in overeenstemming met het artikel over afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn. G&A staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. G&A garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle Fouten worden verbeterd. Herstel van Fouten die op de juiste wijze binnen drie maanden na aflevering of eerste ingebruikname (welke datum eerder is, geldt) zijn gemeld, wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval G&A volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Tot meer of anders is G&A niet gehouden in geval van klachten over programmatuur (in afwijking van het artikel over afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn).
8. G&A kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan G&A toe te rekenen oorzaken.
9. Herstel van Fouten geschiedt op een door G&A te bepalen locatie en wijze. G&A is gerechtigd tijdelijke oplossingen (zoals programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen) in de programmatuur aan te brengen.
10. Tussen partijen geldt dat de Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, niet als koopovereenkomst wordt beschouwd.

12. Programmatuur op maat en bouw van websites

1. Dit artikel is van toepassing in het geval G&A programmatuur en/of een website ten behoeve van Opdrachtgever ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de programmatuur en/of website installeert. In dat geval is (naast de algemene delen van deze voorwaarden) het vorige artikel eveneens van toepassing (ter beschikking stellen programmatuur), tenzij in dit artikel expliciet wordt afgeweken van het vorige artikel.
2. Partijen kunnen afspreken een ontwikkelmethode te gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de programmatuur of website op iteratieve wijze geschiedt (denk aan Scrum). In zo’n geval aanvaardt Opdrachtgever dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties. Specificaties kunnen bovendien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst in goed overleg worden aangepast. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website niet aan alle specificaties zullen beantwoorden. Opdrachtgever zal proactief voor eigen rekening zorgdragen dat G&A nodige inbreng en medewerking verkrijgt en Opdrachtgever zal steeds voortvarend te werk gaan, bij gebreke waarvan G&A gerechtigd is (maar niet verplicht) de naar haar oordeel passende beslissingen te nemen.

3. In geval van de ontwikkeling van een programmatuur en/of de website is G&A niet gehouden: a. het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content management systeem’,
b. installatie(diensten),
c. het onderhoud van de programmatuur en/of de website,

d. het verlenen van ondersteuning aan Opdrachtgever, gebruikers en/of beheerders daarvan, en
e. de door Opdrachtgever benodigde hulpprogrammatuur of programma-en databibliotheken.
Indien G&A het voorgaande wel ter beschikking stelt, is Opdrachtgever daarvoor een aparte vergoeding verschuldigd (die niet bij de prijs is inbegrepen).
4. G&A staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. G&A staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

13. Onderhoud en support

1. Dit artikel is van toepassing indien G&A diensten verricht op het gebied van onderhoud van programmatuur en ondersteuning bij het gebruik van programmatuur.
2. Partijen kunnen overeenkomen dat G&A onderhoud verricht voor Opdrachtgever. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van Fouten in de programmatuur en, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur als uitgewerkt dit artikel.
3. Opdrachtgever zal Fouten in de programmatuur tijdig en gedetailleerd melden aan G&A. Na ontvangst van de melding zal G&A zich conform haar gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen Fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de spoedeisendheid en het moment dat nieuwe versies en releases worden doorgevoerd, op de door G&A te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. G&A mag tijdelijke oplossingen (zoals programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen) in de programmatuur aanbrengen. Het installeren, inrichten, etc. van de verbeterde programmatuur of de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur en het zo nodig aanpassen van de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving, zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door G&A zelf aan Opdrachtgever is geleverd, zal Opdrachtgever, indien G&A dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel)documentatie van de programmatuur (zoals onder meer datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Opdrachtgever verleent G&A het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.
5. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet.
6. Indien partijen zijn overeengekomen dat G&A ondersteuning zal bieden, zal G&A telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur. G&A zal onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij G&A gebruikelijke procedures. G&A staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van G&A. G&A staat er niet voor in dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen.
7. Uitsluitend indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, is G&A gehouden nieuwe versies van de programmatuur ter beschikking te stellen. Indien dit niet het geval is en G&A toch nieuwe versies ter beschikking stelt, worden hiervoor aanvullende kosten in rekening gebracht.
8. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is G&A niet meer verplicht tot het herstellen van Fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.
9. In geval het gaat om een versie met nieuwe functionaliteit, kan G&A van Opdrachtgever verlangen dat hij een nadere schriftelijke overeenkomst met G&A aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald.
10. G&A kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. G&A is niet verplicht specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur in stand te houden, te wijzigen of toe te voegen.
11. Opdrachtgever dient op verzoek van G&A zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aan te passen indien dat nodig is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

14. Bonnen

1. De specificaties en/of status van de uitgevoerde werkzaamheden (zoals, maar niet uitsluitend, manuren en oplevering) en/of geleverde zaken kunnen door G&A worden vastgelegd op daartoe geschikte documenten (zoals, maar niet uitsluitend, werkbonnen en opleveringsbonnen).
2. Indien G&A een document als genoemd in het vorige lid (bijvoorbeeld een werkbon) aan Opdrachtgever verschaft en Opdrachtgever niet binnen 24 uur schriftelijk of per e-mail aan G&A (gespecificeerd en concreet uitgewerkt) kenbaar maakt het niet eens te zijn met de inhoud daarvan, wordt geacht de inhoud van het betreffende bon de juiste weergave te zijn van de feiten.

15. Garantie

1. Consumenten hebben recht op minimaal de wettelijke garantie.
2. Opdrachtgever kan vaak ook een beroep doen op fabrieksgarantie (een rechtstreekse aanspraak tegenover de fabrikant). Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op fabrieksgarantie, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of staat vermeld.
3. Voor Opdrachtgevers die geen Consument zijn (zakelijke opdrachtgevers), geldt dat G&A geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en programmatuur, tenzij garantie uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4. In alle gevallen waarin G&A een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.
5. Opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van G&A, deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover G&A is nagekomen en nakomt.

Pagina 3 van 6

Algemene voorwaarden G&A Versie 2024.1
(Dubbelgaaf is een handelsnaam van G&A)

6. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat G&A gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte of uitgevoerde niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van G&A onder deze garantiebepaling op.
7. Alleen Opdrachtgever kan (persoonlijk) een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.
8. De garantie geldt niet wanneer:
a. Opdrachtgever niet heeft gehandeld conform het volgende artikel van deze voorwaarden (over afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn);
b. de gebruiksaanwijzingen of andere instructies of aanwijzingen die, door of namens G&A, de leverancier van G&A en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
c. er sprake is van normale slijtage;
d. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;
e. er sprake is van ongelukken;
f. er sprake is van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming met de bestemming, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijzigingen daaraan;
g. er sprake is van schade of gebreken veroorzaakt door klimatologische invloeden;
h. ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, sprake is van voortgezet gebruik;
i. er sprake is van ongewenste invloeden van buitenaf, zoals een hack.
9. Een door G&A gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van G&A in voor eventueel door Opdrachtgever of door Derden geleden schade. 10. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor hetgeen vervangen of hersteld is, verstrekt.
11. Indien de leverancier van G&A of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de leverancier van G&A of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die G&A stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van G&A of fabrikant. Indien de leverancier van G&A of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de leverancier van G&A of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die G&A stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van G&A of fabrikant.
12. Opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door G&A geleverde zaken en opgeleverde werken, beschikt over alle relevante gebruiksaanwijzingen en andere instructies en aanwijzingen die, door of namens G&A, de leverancier van G&A en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Opdrachtgever vrijwaart G&A voor aanspraken van Derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies en aanwijzingen.
13. Het volgende artikel van deze voorwaarden (over afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn) is ook van toepassing in geval van garantie. Dat betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat Opdrachtgever zich dient te houden aan de termijnen en voorwaarden als genoemd in het volgende artikel en dat G&A bij een succesvol beroep op garantie door Opdrachtgever uitsluitend is gehouden datgene uit te voeren wat is omschreven in het volgende artikel.

16. Afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn

1. Opdrachtgever dient de dienstverlening en geleverde zaken direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de levering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen zo spoedig mogelijk na de controle, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na het einde van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan G&A te worden medegedeeld.
2. Indien Opdrachtgever niet ter zake deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij de controle te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.

3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 werkdagen na de ontdekking ervan gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan G&A mee te delen.
4. Geringe afwijkingen van hetgeen is overeengekomen of opgegeven, aspecten die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van zaken, diensten, programmatuur, etc., leiden er niet toe dat geleverde zaken of diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden en geven Opdrachtgever (onder meer – maar niet uitsluitend) niet het recht op opzegging, (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, opschorting, afkeuring of het weigeren van ontvangst of betaling van de zaken, diensten, etc.
5. Bij reclamatie dient Opdrachtgever de zaken aan te bieden aan G&A (in de winkel in Rouveen), tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
6. Indien een zaak gebrekkig is dan wel de werkzaamheden niet conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd en tijdig is gereclameerd, zal G&A de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan c.q. de werkzaamheden alsnog conform de Overeenkomst uitvoeren. G&A is gerechtigd in plaats van de voorgaande verplichting vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak c.q. tot een maximum van de prijs voor (het betreffende onderdeel van) de werkzaamheden c.q. tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de werkzaamheden. Indien het een gebrekkige zaak betreft, komen uitsluitend de kosten van (het onderdeel van) de betreffende zaak voor rekening van G&A; de arbeidskosten (voor vervanging of herstel) komen te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Tot meer dan het voorgaande is G&A niet gehouden.
7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij G&A integraal voor rekening van Opdrachtgever.
8. Reclames geven Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.
9. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
10. Indien Opdrachtgever een document heeft ondertekend of anderszins akkoord heeft gegeven voor de afronding van de werkzaamheden of de levering van de zaken, wordt geacht dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig te zijn en dat hetgeen is geleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.
11. Indien Opdrachtgever de zaak (die is geleverd of waaraan is gewerkt) in gebruik neemt, geldt dat Opdrachtgever dit heeft aanvaard en geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is geleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.

17. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van G&A in euro’s, exclusief BTW, exclusief vervoer, verzending en transport, exclusief eventuele invoerrechten, belastingen, heffingen, leges en rechten, exclusief parkeerkosten, opslagkosten en exclusief de aan- en afvoer van (vrijgekomen) (afval)stoffen en materialen. De voorgenoemde kosten e.d. komen voor rekening van Opdrachtgever en kunnen afzonderlijk door G&A bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. Alle prijzen zien enkel op het leveren van de aangegeven producten of het verrichten van bepaalde werkzaamheden. Indien in een uiting (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, offerte) een onderdeel werkzaamheden omvat (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, installatie, support of onderhoud) en daarin tevens materialen kunnen worden gelezen, geldt voor alle gevallen dat de prijs enkel gebaseerd is op de werkzaamheden en exclusief de leverantie van materialen is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Andersom geldt eveneens dat indien in een uiting (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, offerte) een onderdeel te leveren zaken omvat, en daarin tevens diensten (zoals – maar niet uitsluitend – installatie, support of onderhoud) kunnen worden gelezen, de prijs enkel gebaseerd is op de te leveren zaken en exclusief dienstverlening is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Bij de prijs voor onderhoud of reparatie van apparatuur, zit niet inbegrepen: a) kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen (zoals batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires), b) kosten van (het vervangen van) onderdelen, c) onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door Derden of Opdrachtgever zelf, d) werkzaamheden ten behoeve van revisie van de apparatuur, e) modificaties aan de apparatuur en f) verplaatsing, verhuizing of herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden die hieruit voortvloeien. De voorgenoemde kosten e.d. komen voor rekening van Opdrachtgever en kunnen afzonderlijk door G&A bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Indien G&A afwijkingen constateert ten aanzien van de door Opdrachtgever voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst opgegeven informatie, is G&A gerechtigd de prijs te verhogen en daarnaast alle kosten die G&A daardoor maakt bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Het voorgaande levert geen ontbindingsbevoegdheid voor Opdrachtgever op.
5. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door G&A worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Indien Opdrachtgever een Consument is, geldt dat Opdrachtgever bevoegd is bij een prijsverhoging door G&A de Overeenkomst te ontbinden indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Daarnaast is G&A in geval van doorlopende overeenkomsten gerechtigd jaarlijks een prijsverhoging door te voeren van maximaal 5%.
6. G&A is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door G&A. De prijs voor werkzaamheden bedraagt het uurtarief van de betreffende medewerker maal het aantal gewerkte uren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Werkzaamheden worden per tijdseenheden van 15 minuten in rekening gebracht. Reis- en wachttijd wordt (op dezelfde wijze) volledig in rekening gebracht.
7. In geval Opdrachtgever G&A verzoekt onderzoek te doen naar een probleem of direct verzoekt een probleem op te lossen (bijvoorbeeld reparatie van een laptop), zal G&A in eerste instantie onderzoekswerkzaamheden uitvoeren. Opdrachtgever is daarvoor te allen tijde minimaal de onderzoekskosten verschuldigd aan G&A, ook indien Opdrachtgever geen vervolgopdracht(en) geeft (bijvoorbeeld om de laptop te repareren). Deze kosten bedragen in 2021 minimaal € 35 per apparaat (welk bedrag hoger kan uitvallen na 2021).
8. In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen is G&A gerechtigd een redelijke verhoging van de prijs te vorderen, waarbij G&A niet gebonden is aan eerder aangeboden en/of overeengekomen eenheidsprijzen.
9. Indien de werkzaamheden, om welke reden dan ook, tussentijds worden gestaakt en later opnieuw worden aangevangen, heeft G&A recht op vergoeding door Opdrachtgever van alle kosten die daaruit voortvloeien, zoals (maar niet uitsluitend) opslagkosten en vervoers- en transportkosten.
10. Aan een door G&A afgeven voorcalculatie of begroting kunnen geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een door Opdrachtgever kenbaar gemaakt budget houdt geen prijsmaximering of (vaste) prijs in, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
11. Voor gewerkte uren buiten de kantoortijden van G&A, is G&A gerechtigd een opslag (een hoger tarief) in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

18. Betaling en opeisbaarheid

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de volledige prijs zonder opschorting en/of verrekening voorafgaand aan de levering c.q. de start van de werkzaamheden aan G&A per bank in euro’s te zijn betaald (en daadwerkelijk op de bankrekening van G&A te zijn ontvangen). Indien is afgesproken dat een (deel) achteraf wordt betaald, dient betaling zonder opschorting en/of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.

Pagina 4 van 6

Algemene voorwaarden G&A Versie 2024.1
(Dubbelgaaf is een handelsnaam van G&A)

2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan G&A verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door G&A gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Opdrachtgever, met een minimum van € 250,00 per factuur.
4. G&A heeft het recht tussentijds (in delen/in termijnen) te factureren.

5. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van G&A een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. G&A heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.
6. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op G&A te verrekenen met betalingsverplichtingen aan G&A uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
7. Opdrachtgever heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

8. G&A kan voor de betaling gebruik maken van de diensten van Derden, zoals AfterPay (Arvato Finance B.V.). Indien dit van toepassing is, kan deze Derde de transactie weigeren of daar nadere voorwaarden aan verbinden. Indien Opdrachtgever kiest voor dergelijke diensten (bijvoorbeeld betaling via AfterPay), wordt de Overeenkomst tussen G&A en Opdrachtgever aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat deze Derde de transactie accepteert en in geval van eventuele voorwaarden, deze voorwaarden door Opdrachtgever worden vervuld. G&A heeft eveneens het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, indien de Derde de transactie niet of niet binnen 2 werkdagen accepteert.

19. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van G&A, zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door G&A aan Opdrachtgever krachtens deze of enige andere
(al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van G&A onder eigendomsvoorbehoud op Opdrachtgever openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.

2. Alle zaken die G&A aanwijst en waarvan G&A middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van G&A afkomstig te zijn.
3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.

4. Wanneer aan Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

20. Retentierecht

Wanneer G&A goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is G&A gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die G&A op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

21. Herroepingsrecht
1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Opdrachtgever een Consument is.
2. Opdrachtgever heeft op grond van de wet het recht een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken na (kort gezegd) de dag waarop Opdrachtgever het product heeft ontvangen.
3. Tijdens de bedenktijd zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan G&A retourneren, conform de door G&A verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Wanneer Opdrachtgever gebruik maakt van het Herroepingsrecht, is Opdrachtgever aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
5. Wanneer Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen (in de meeste gevallen: na ontvangst van het product) kenbaar te maken aan G&A. Het kenbaar maken kan Opdrachtgever doen middels het modelformulier, door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail of op een andere manier een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan G&A. Per e-mail heeft de voorkeur van G&A.
6. Nadat Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. Opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
7. Wanneer Opdrachtgever gebruik maakt van het Herroepingsrecht of om andere redenen producten retourneert (zonder daarmee een extra retourrecht in het leven te roepen), zijn de kosten voor het terugzenden van de te retourneren producten voor rekening van Opdrachtgever. Mocht Opdrachtgever het retour door G&A laten verzorgen (die dit mogelijk weer uitbesteed), dan komt dit ook voor rekening van Opdrachtgever. Mochten de kosten hiervoor hoger uitvallen dan was aangegeven, bijvoorbeeld doordat de producten anders worden verpakt dan ze zijn geleverd door G&A of dan is afgesproken, of om welke reden dan ook, dan worden deze extra kosten doorberekend aan Opdrachtgever.
8. Reeds door Opdrachtgever (vooruit) betaalde bedragen zullen bij een terechte uitoefening van het Herroepingsrecht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Opdrachtgever op dezelfde wijze als dat Opdrachtgever de bestelling heeft betaald. Als Opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft G&A de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij G&A aanbiedt het product zelf af te halen, mag G&A wachten met terugbetalen tot G&A het product heeft ontvangen of tot Opdrachtgever aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9. De exacte omschrijving van wanneer het Herroepingsrecht gebruikt kan worden en wat de voorwaarden zijn, staan omschreven in de wet (zie onder meer artikel 6:230m en verder van het Burgerlijk Wetboek). Het voorgaande doet niet af aan de betreffende wettelijke bepalingen.

22. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is G&A naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop G&A geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor G&A niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen van Derden waarvan G&A op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, grootschalige ziekte-uitbraken (waaronder, maar niet uitsluitend, epidemieën en pandemieën), storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, (cyber)crime, (cyber)vandalisme, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel (waaronder, maar niet uitsluitend, de vennoten van G&A).

3. G&A heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat G&A zijn verbintenis had moeten nakomen.

23. Ontbinding, opzegging en opschorting

1. G&A behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met G&A nakomt. 2. Indien G&A (op grond van de wet, de Overeenkomst, deze voorwaarden of anderszins) een opschortingsrecht heeft, omvat dit recht mede het offline halen van de betreffende website en/of software (waardoor Opdrachtgever daar geen gebruik meer van kan maken).
3. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is G&A gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Opdrachtgever, Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

4. Voor zover Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order/opdracht of gedeelte daarvan waarin G&A toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order/opdracht of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor eerdere en/of opvolgende orders/opdrachten en/of leveringen.
5. G&A is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen.

6. In geval een opdracht voortijdig wordt beëindigd, heeft en houdt G&A recht op het volle loon (de volledige prijs die Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij voltooiing van de opdracht), tenzij dit zeer onredelijk is. In alle gevallen is Opdrachtgever minimaal het aantal gewerkte en al ingeplande uren door G&A maal het gebruikelijke uurtarief van de betreffende medewerker(s) verschuldigd. Het gebruikelijke uurtarief betreft het uurtarief zonder korting e.d., zoals dat bij losse opdrachten zonder verdere afspraken ook in rekening wordt gebracht door G&A.

24. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt G&A de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde zaken en diensten, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, gebouwde websites, programmatuur (ook indien deze op maat is gemaakt), enz. Opdrachtgever krijgt uitsluitend een gebruiksrecht zoals die in deze voorwaarden, de Overeenkomst, of anderszins schriftelijk is omschreven. Het gebruiksrecht is steeds niet-exclusief en niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien partijen overeenkomen dat G&A wel (intellectuele eigendoms)rechten zal overdragen, tast dit het recht of de mogelijkheid van G&A niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en /of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor Derden. G&A heeft eveneens altijd het recht de algemene beginselen, ideeën en programmeertalen die gebruikt zijn voor het vervaardigen dan wel aan de ontwikkeling ten grondslag liggen, van enig werk zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren voor zichzelf hetzij voor Derden. G&A behoudt eveneens altijd het recht om voor zichzelf of een Derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

3. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan G&A materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart G&A voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever

Pagina 5 van 6

Algemene voorwaarden G&A Versie 2024.1
(Dubbelgaaf is een handelsnaam van G&A)

verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die G&A door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan G&A met betrekking tot dergelijke aanspraken.
4. G&A is nooit gehouden tot dataconversie, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien G&A daartoe wel gehouden is, is Opdrachtgever daarvoor een vergoeding aan G&A verschuldigd van minimaal het aantal daaraan besteedde uren maal het uurtarief van de betreffende medewerker.

25. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Iedere aansprakelijkheid van G&A voor schade tegenover Opdrachtgever en Derden is per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van G&A voor het geval in kwestie uitkeert. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor iedere vorm van aansprakelijkheid en onder meer (maar niet uitsluitend) voor schade, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden, als gevolg van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst, als gevolg van het plegen van een onrechtmatige daad of als gevolg van fouten/tekortkomingen van personeel of door G&A in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht plaatsvinden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, omdat de schade niet onder de dekking valt of G&A voor de schade/betreffend risico geen verzekering heeft), dan is de schade beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst, dan wel indien het gaat om een duurcontract, de factuurwaarde over dat jaar, in alle gevallen met een maximum van € 5.000.
3. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van G&A of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
4. Opdrachtgever zal G&A vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van G&A daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever (inclusief de integrale kosten van rechtsbijstand).
5. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing in geval van garantie.
6. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens G&A, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
7. Opdrachtgever zal zich altijd zorgvuldig en niet onrechtmatig gedragen en de Overeenkomst, deze voorwaarden en alle geldende wet- en regelgeving naleven. Zo zal Opdrachtgever intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van G&A en Derden eerbiedigen, hun privacy respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van overtreding van wetten en regels.
8. G&A is steeds gerechtigd maatregelen te treffen in verband met handelen of nalaten van, toe te rekenen aan of voor risico van Opdrachtgever (onder meer om aansprakelijkheid tegenover Derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken).
9. Opdrachtgever zal op eerste schriftelijk verzoek van G&A gegevens/data zo spoedig mogelijk van de systemen van G&A verwijderen, bij gebreke waarvan G&A gerechtigd is naar keuze de gegevens/data zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.
10. In geval van handelen of nalaten van Opdrachtgever zelf dan wel handelen of nalaten dat toe te rekenen is aan of voor risico komt van Opdrachtgever, en dat handelen of nalaten een schending of dreigende schending van de Overeenkomst of deze voorwaarden oplevert, is G&A gerechtigd aan Opdrachtgever per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot de systemen te ontzeggen en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door G&A tegenover Opdrachtgever (zoals het wettelijke recht van ontbinding en het recht op schadevergoeding). G&A is in dat geval ook gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
11. Van G&A kan niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van Derden of van het verweer van Opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een Derde en Opdrachtgever. Opdrachtgever zal dergelijke kwesties zelf met de Derde moeten oplossen en dient G&A schriftelijk en onderbouwd met documenten regelmatig en voortdurend te informeren. 12. Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal, vermissing en beschadiging van apparatuur en andere zaken die Opdrachtgever aan G&A ter beschikking stelt (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud). Het is de keuze van Opdrachtgever om dit wel of niet te laten verzekeren.

26. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij G&A partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
2. Voor Opdrachtgevers die geen Consument zijn, geldt het bepaalde in dit artikellid. Voor Consumenten geldt het volgende artikel. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen G&A en Opdrachtgever. Het staat echter G&A vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen G&A en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.

27. Klachten en geschillen (consumenten)

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Opdrachtgever een Consument is en een product koopt via de webshop.
2. G&A beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij G&A, nadat Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
4. Bij G&A ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door G&A binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6. Bij klachten dient Opdrachtgever zich allereerst te wenden tot G&A. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan Opdrachtgever zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel G&A als Opdrachtgever stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door Opdrachtgever betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
7. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
8. Een klacht schort de verplichtingen van G&A niet op, tenzij G&A schriftelijk anders aangeeft.
9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door G&A, zal G&A naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
10. G&A en Opdrachtgever houden de mogelijkheid hun geschil voor te leggen aan de (overheids)rechter. Uitsluitend de Nederlandse rechter is in zo’n geval bevoegd.
10. Indien Opdrachtgever of G&A een keuze heeft gemaakt voor de geschillencommissie, kan de betreffende partij het geschil niet meer voorleggen aan de rechter.

Pagina 6 van 6

Waarom koop je bij DubbelGaaf.nl?

Gereedschap

Service

Lamp idee

Advies

14 dagen geld terug

Geld terug

Kwaliteit

Kwaliteit

Zak geld

Voordeel

Topaankoop

2 jaar garantie

Alleen kwaliteitsmerken

Dell Logo
HP Logo
Lenovo Logo
Apple Logo
Microsoft Logo

Reviews